Zespół Interdyscyplinarny

O zespole

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nałożyła na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dniu 30.05.2011 r. w Bralinie Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG.0050.70.2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podstawą prawną działania Zespołu są:

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 • uchwała nr XXXVIII/156/2016 r. w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powołanie Zespołu zostało poprzedzone przygotowaniem kandydatów na członków poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Izabela Węgrzynowicz – pracownik socjalny GOPS w Bralinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Bralin.

Uchwałą nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2022.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania a także w/w Programem do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i uruchomienie procedur mających  na celu powstrzymanie przemocy,
 • wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów ,
 •  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,
 •  analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Bralin, a w szczególności:

 • rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy
 • rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Obsługę organizacyjno  – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

Accessibility