Dodatek elektryczny – ogólne informacje

Dodatek elektryczny to nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do jego ogrzewania. Warunki jego uzyskania są analogiczne do tych, które musieli spełnić beneficjenci dodatku węglowego, do gazu LPG, do pelletu, czy do drewna.

Podstawową zasadą uprawniającą do uzyskania tego dofinansowania do ogrzewania jest wpisanie go do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Obowiązuje także zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Dofinansowanie to przysługuje zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z nadaniem tytułu uchodźcy, bądź z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Do dodatku elektrycznego mają również prawo obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  którzy mający miejsce zamieszkania w  Polsce i przebywający na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu.

Jednorazowe świadczenie w postaci dodatku do prądu dla osób ogrzewających nim swoje gospodarstwa domowe wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

  • pompa ciepła
  • podgrzewacz
  • nagrzewnica lub bojler

– zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Zatem dopłata ta nie zostanie przyznana gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.