INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie CARITAS – Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10

Oświadczenia będą odbierane
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
do dnia 15 marca 2022 r.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bralinie
/-/ Katarzyna Piszczałka
Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie

Szanowni Państwo,


          Mając na względzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii a także z uwagi na wzrastającą liczbę zakażeń w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, wprowadza się:

  1. bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki,
  2. po wejściu do budynku Ośrodka dezynfekcję rąk,

Wszelkie sprawy, które nie wymagają wizyty osobistej proszę załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną (e-PUAP).

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bralinie
/-/ Katarzyna Piszczałka