Dodatek energetyczny

Od stycznia 2014 r. można ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jego powstanie to rządowy pomysł na pomoc najuboższym, którzy pobierają już dodatek mieszkaniowy.

Wg znowelizowanej ustawy o prawie energetycznym dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Chodzi o osobę, której przyznano już wcześniej dodatek mieszkaniowy (albo taką która spełnia wymogi do jego otrzymania), będącą stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym. Taka osoba musi spełnić jeszcze jeden warunek: powinna zamieszkiwać w miejscu odbioru energii.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie dwunastą część dodatku energetycznego, ogłaszanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Dodatek energetyczny wynosi w skali roku maksymalnie 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla jednego odbiorcy w gospodarstwie domowym. Jego wysokość wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez jedną osobę;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się od dwóch do czterech osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej z pięciu osób.

Dodatek energetyczny jest wypłacany przez gminy, otrzymujące dotacje celowe z budżetu państwa. Kwoty dotacji są ustalane w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń, gdy dodatek energetyczny jest wypłacany do 30 dnia miesiąca. Nie ma możliwości otrzymania jednorazowo rocznej kwoty dodatku energetycznego. Bez wyjątków jest on wypłacany jedynie w miesięcznych transzach.

Accessibility