Zasiłek rodzinny

Zasiłek przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę progową 674,00 zł/764,00 zł, różnicę tego przekroczenia mnożymy przez liczbę członków danej rodziny. Jeśli przekroczenie nie jest wyższe niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym – zasiłek rodzinny przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z zastosowaniem mechanizmu „zł za zł” tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do niego uprawnionym do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia,
– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko/osoba ucząca się pozostało/ła umieszczone/na w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Accessibility