Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie przysługuje przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia dziecka bądź przyjęcia na wychowywanie (do ukończenia przez dziecko 7 lat)  jednego dziecka  (przez 65 tygodni – przy dwojgu dzieciach, 67 tygodni – przy trojgu, 69 tygodni – przy czworgu, 71 tygodni – przy pięciorgu i więcej)

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem podzielnym. Kwotę za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu . a otrzymaną kwotę mnoży się przez  liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

W razie ubiegania się o to świadczenie przez kobietę , która pobiera zasiłek dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.

  • osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
  • studenci,
  • rolnicy
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może złożyć:

  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
  • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu- do ukończenia 10 roku życia;
  • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy.

Accessibility