Dodatek węglowy – zmiany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie  informuje, że zgodnie z art. 2 ust 3a i 3b ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. , poz. 1692 ze zm. ) , jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku złożenia większej liczby wniosków  mających  ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy , który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja o innych źródłach ciepła

Zgodnie z ustawą z dnia   15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967) od dnia 26.09.2022r. można składać w tutejszym Ośrodku wniosek o wypłatę  dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, m.in:

-pellet drzewny

-drewno kawałkowe

-gaz skroplony LPG

-olej opałowy

Inny rodzaj biomasy

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.


Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Wypłata środków zgodnie z ustawą powinna nastąpić do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór wniosku: