Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • uchwała Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bralin.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i  koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4,619 i 762).

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Bralin,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych; wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu:
  • podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych publikacji o charakterze edukacyjnym oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, tablic matematycznych, map, atlasów geograficznych, globusów itp.,
  • komputera, części do komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, płyt CD i DVD, pendrive, papier do drukarki,
  • biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
  • zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, materiałów plastycznych i innych przyborów szkolnych,
  • odzieży sportowej z limitem na dany rok szkolny (dres sportowy – szt. 2, bluza sportowa – szt. 2, spodnie sportowe – szt. 2, spodenki gimnastyczne – szt. 2, koszulki sportowe – szt. 4, legginsy – szt. 2, odzież termiczna – szt. 1), butów sportowych na zajęcia wychowania fizycznego – szt. 2, wyposażenie na basen: klapki – szt. 1, czepek – szt. 1, strój kąpielowy – szt. 1  oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
  • innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  • innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a w szczególności:
  • kosztów zakwaterowania w bursie, internacie,
  • wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie
  • transportu środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennego biletu miesięcznego.
 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

Stypendium przyznane w formie, o której mowa powyżej realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia. Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów tj.: imiennych faktur VAT lub rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty KP. W przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru, muzeum itp. wydatki można udokumentować na podstawie oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie refundacji poniesionych kosztów, do rozliczenia mogą zostać uwzględnione zakupy dokonane od lipca br. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (faktura, rachunek) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę.

Accessibility