Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi zamieszkałemu na terenie Gminy Bralin znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przekazany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Accessibility