Bezpłatna diagnostyka dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem FAS/FASD

 Szanowni Państwo,

          Działając w ramach  „Wielkopolskiego programu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego‘’, bezpłatnie diagnozujemy dzieci  w wieku od 3-18 lat u których podejrzewa się FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) lub FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych).

         Decydującym kryterium do przeprowadzenia diagnostyki jest nie tylko fakt lecz również ryzyko spożywania alkoholu w ciąży przez matkę, który może być przyczyną wad rozwojowych wielu narządów w życiu płodowym dziecka. Związane z tym deficyty wpływają na rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

         Przeprowadzana w naszym specjalistycznym Ośrodku szczegółowa diagnostyka pozwala potwierdzić lub wykluczyć FAS/FASD. Opisowa diagnoza sporządzana przez zespół certyfikowanych diagnostów FAS/FASD zawiera opinie specjalistów oraz zalecenia, które mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka przeprowadzana jest w specjalistycznym ośrodku diagnozy i terapii FAS/FASD – Domu Wczasów Dziecięcych w Starej Łubiance przez interdyscyplinarny zespół certyfikowanych diagnostów FAS/FASD w składzie:

 • psycholog,
 • pedagog, 
 • neurologopeda,
 • lekarz,
 • fizjoterapeuta,

z wykorzystaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (4-Digit Diagnostic Code).

 Dwudniowa diagnostyka odbywa się w naszym specjalistycznym ośrodku diagnozy i terapii FAS/FASD- Domu Wczasów Dziecięcych, który funkcjonuje w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

 Odbywa się we wtorek i środę od 11:00-15:00 dla młodszego dziecka i od 12:30-ok.17:00 dla starszego dziecka. 

PRZEBIEG DIAGNOSTYKI

 1. Zebranie dostępnej dokumentacji o dziecku i omówienie przypadku przez uprawniony interdyscyplinarny zespół diagnostyczny FAS/FASD, posiadający umiejętności oceny neuropsychologicznej oraz funkcji OUN wyszkolony w Polskim Instytucie FASD oraz University of Washington w Seattle, USA.
 2. Wywiad przeprowadzony przez specjalistów i praktyków w pracy z dziećmi, u których podejrzewa się FAS/FASD.
 3. Analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego FAS Facial Photographic Analysis Software.
 4. Diagnoza neurologopedyczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego neurologopedę do diagnozowania FAS/FASD.
 5. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego psychologa do diagnozowania FAS/FASD.
 6. Podstawowe badanie neurologiczne przeprowadzone przez doświadczonego i uprawnionego fizjoterapeutę.
 7. Badanie lekarskie przeprowadzone przez doświadczonego lekarza pediatrę, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej.
 8. Narada całego zespołu diagnostycznego, omówienie wyników i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code).
 9. Sporządzenie i wydanie opinii przez zespół, zawierającej zalecenia dla rodziców, placówek edukacyjnych i do dalszych ewentualnych diagnoz.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA DIAGNOSTYKĘ?

Aby umówić dziecko na diagnostykę, proszę o kontakt ze mną pod numerem telefonu 538-309-491 lub z Panią Wicedyrektor mgr Renatą Duszarą tel.  509-944-569.

Przyjmujemy zgłoszenia od pon.-pt. w godzinach 08:00-16:00.

Zgłoszenia na diagnostykę dokonuje telefonicznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Rodzice lub opiekunowie prawni z dziećmi mieszkający w odległych powiatach, którzy nie są mobilni, mogą skorzystać z odpłatnego noclegu w Domu Wczasów Dziecięcych.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

W załączniku znajdą Państwo formularze do wypełnienia dla rodziców/ opiekunów dziecka, które ma zostać u nas zdiagnozowane i są to:

– wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych,

– wniosek/ zgoda o wydanie pisemnej opinii,

– upoważnienie dot. dokumentacji medycznej,

– kwestionariusz osobowy dziecka,

– opinia nauczyciela o uczniu,

– opinia wychowawcy o dziecku,

– ankieta dla nauczyciela,

– klauzula RODO.

Do wypełnionych formularzy trzeba dołączyć również dokumentację medyczną dziecka, w tym:

– książeczka zdrowia dziecka – czytelny skan wszystkich wypełnionych przez lekarza stron,

– opinie/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

– wyniki badań w tym rezonans, tomograf i inne,

– konsultacje wszystkich specjalistów – bieżąca opinia psychologa, jeśli to możliwe,

– fotografia twarzy dziecka,

– oraz postanowienie Sądu lub – w skrajnych przypadkach, jeśli brak – własnoręcznie napisane i podpisane oświadczenie o posiadaniu praw do podejmowania decyzji w zakresie edukacji i leczenia dziecka.

Wypełnione druki oraz pozostałą dokumentację (czytelne skany, zdjęcia etc.) należy przesłać na adres e-mail:  dwdstaralubianka@wsceit.pl po uprzednim umówieniu terminu diagnozy.

Dokumenty można przesłać również  listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dom Wczasów Dziecięcych przy

Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii

ul. Kościuszkowców 2A,

64-932 Stara Łubianka

z dopiskiem „Diagnostyka”

Proszę nie przesyłać dokumentów zwykłym listem.

W razie pytań, proszę o kontakt ze mną pod nr tel. 538-309-491 lub z  Panią Wicedyrektor mgr Renatą Duszarą tel. 509-944-569, od pon.- pt. w godzinach od 08:00-16:00 .

Z wyrazami szacunku,

mgr Agnieszka Filipska

Załączniki: