Rodzina 500+

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195 została opublikowana „Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ” zgodnie, z którą: w ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków na  choć  częściowe pokrycie  kosztów związanych z wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na:
 • dziecko własne
 • dziecko małżonka
 • dziecko przysposobione (adoptowane)
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną
Świadczenie mogą pobierać:
 • rodzice
 • jeden z rodziców (gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem).  W przypadku opieki naprzemiennej – zasiłek otrzymają obydwoje rodzice proporcjonalnie – zgodnie z wyrokiem Sądu
 • opiekunowie prawni
 • faktyczni opiekunowie
Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:
 • dziecko jest w związku małżeńskim
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:
 • obywatele Polski
 • cudzoziemcy: pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Mają wobec nich zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych (wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)
 • osoby posiadające: kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z

     wyłączeniem obywateli państw trzecich:

 • z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy
 • którzy przybyli do Polski na studia
 • mogący pracować w oparciu o wizę
Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie na:
 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków,  osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Jeżeli po roku bazowym nastąpiła zmiana źródła dochodu członka rodziny  – jego dochód obliczany jest na podstawie uzyskanego (w drugim miesiącu) dochodu.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.

W przypadku utraty prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o przekazywaniu świadczenia w całość lub części w formie rzeczowej.

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego

Wnioski o świadczenie składa się  raz do roku. Można to robić przez Internet lub osobiście w Ośrodku – od 1 sierpnia danego roku.

Okres wypłaty przyznanego świadczenia trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące dochodu niezbędne w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko:

 • Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Ośrodek sam pozyskuje zaświadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego)
 • Oświadczenia o innych uzyskanych dochodach nieopodatkowanych (w tym praca dorywcza)
 • Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu  rodzinnego)

Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości, co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Wypłata świadczeń następuje na konto wskazane we wniosku przez wnioskodawcę.

W przypadku składania wniosków o świadczenie wychowawczego na pierwsze dziecko drogą elektroniczną należy pamiętać o przesłaniu również wszystkich niezbędnych oświadczeń.

Accessibility