Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE OBEJMUJĄ POMOC:

  • w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, określa rada gminy, w drodze uchwały.

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe zasady odpłatności w przypadku usług opiekuńczych ustala Rada Gminy Bralin w drodze uchwały.  Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczymy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł. W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.

Załącznik – Uchwała Nr XV/55/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15.10.2015 r.

Załącznik – Uchwała Nr XXXVI/150/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 22.11.2016 r.

Załącznik – Uchwała Nr XXVIII/174/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16.11.2020

Załącznik – Uchwała Nr XLVII/254/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2021 r.

Załącznik – Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NP-II.4131.1.48.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.

Załącznik – Uchwała Nr LII/275/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 27.01.2022

Accessibility