Stypendia szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać osobiście od 1 do 15 września 2022 r. w siedzibie Ośrodka.

Czytaj dalej Stypendia szkolne

Dodatek węglowy

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Bralin realizacja powyższego zadania została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) , dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do GOPS w Bralinie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.( W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego )

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Wypłata środków zgodnie z ustawą powinna nastąpić do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Wzór wniosku: