Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, w terminie od 1 do 15 września 2020 r., a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327),
 • uchwała Nr LXIV/265/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin.
 • uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/265/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, októrej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. ogrobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.


Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Bralin,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:
  1.  wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, 
  1. korepetycjach, zajęciach nauki języków obcych, zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych, artystycznych itp.
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 3. podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych publikacji o charakterze edukacyjnym oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, tablic matematycznych, map, atlasów geograficznych, globusów itp.,
 4. sprzętu komputerowego, komputera, części do komputera, laptopa, tabletu, oprogramowania komputerowego, drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, pendrive, papieru do drukarki, biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko itp., 
 5. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, materiałów plastycznych i innych przyborów szkolnych,
 6. stroju i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
 7. materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 8. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 9. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności:
  1.  kosztów zakwaterowania w bursie, internacie,
  1.  transportu środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennego biletu miesięcznego,
  1. wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.
 10. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa wyżej realizowane będzie w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez:

 1. dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego;
  1. dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń przedmiotów pomocy rzeczowej;
  1. całkowitą lub częściową refundację poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów na podstawie oryginałów rachunków, faktur, biletów, oświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki  przelewane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie refundacji poniesionych kosztów, do rozliczenia mogą zostać uwzględnione zakupy dokonane od lipca 2020 roku. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (faktura, rachunek) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
POZOSTAŁE INFORMACJE: TUTAJ

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (62) 33 24 400.