Wielkopolska Karta Rodziny

Zachęcamy mieszkańców gminy Bralin do składania wniosków – Wielkopolska Karta Rodziny. Karta zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

  • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

  • małżonkowi rodzica,
  • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
  • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje można również uzyskać pod numerem tel.: 62 33 24 402.

Wnioski dostępne są na stronie www.gops-bralin.pl w zakładce Wielkopolska Karta Rodziny.

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl