Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zajmuje się realizacją Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4 – osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3 168,00 zł) oraz występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in.: bezrobocie; bezdomność; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; alkoholizm lub narkomania.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. 3 Maja 9

lub pod nr tel. 62 33 24 400