Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie CARITAS – Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10

Oświadczenia będą odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie do dnia 10 grudnia 2019 r.

/-/ Justyna Świerczyńska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Bralinie