Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie CARITAS – Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10

Oświadczenia będą odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie do dnia 25 kwietnia 2023 r.