INFORMACJA

Przypominamy, że osoby, które pobierają jakiekolwiek świadczenia z tut. Ośrodka w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku są zobowiązane niezwłocznie (w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmiany) powiadomić o tych zmianach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Prosimy również zgłaszać informacje o zmianie numeru telefonu, co ułatwi nasz kontakt z Państwem.

 

/-/ Kierownik GOPS w Bralinie

Justyna Świerczyńska