INFORMACJA

Informujemy, iż Gmina Bralin otrzymała grant w łącznej kwocie 50.621,59 zł na wsparcie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020