Możliwość otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014–2020

W związku z możliwością otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, możliwe będzie uzyskanie pomocy.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie CARITAS – Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10

Oświadczenia będą odbierane

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie

do dnia 31 sierpnia 2017 r.

/-/ Justyna Świerczyńska    
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bralinie