Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 25 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka oraz ze strony internetowej zakładka: Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin/pliki do pobrania.

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Ośrodka.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych; wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu:
  • podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych publikacji o charakterze edukacyjnym oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, tablic matematycznych, map, atlasów geograficznych, globusów itp.,
  • komputera, części do komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, płyt CD i DVD, pendrive, papier do drukarki,
  • biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
  • zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, materiałów plastycznych i innych przyborów szkolnych,
  • odzieży sportowej z limitem na dany rok szkolny (dres sportowy – szt. 2, bluza sportowa – szt. 2, spodnie sportowe – szt. 2, spodenki gimnastyczne – szt. 2, koszulki sportowe – szt. 4, legginsy – szt. 2, odzież termiczna – szt. 1), butów sportowych na zajęcia wychowania fizycznego – szt. 2, wyposażenie na basen: klapki – szt. 1, czepek – szt. 1, strój kąpielowy – szt. 1  oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
  • innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  • innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a w szczególności:
  • kosztów zakwaterowania w bursie, internacie,
  • wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie
  • transportu środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennego biletu miesięcznego.