Informacja o innych źródłach ciepła

Zgodnie z ustawą z dnia   15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967) od dnia 26.09.2022r. można składać w tutejszym Ośrodku wniosek o wypłatę  dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, m.in:

-pellet drzewny

-drewno kawałkowe

-gaz skroplony LPG

-olej opałowy

Inny rodzaj biomasy

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.


Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Wypłata środków zgodnie z ustawą powinna nastąpić do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór wniosku: